Deze versie is geldig vanaf 1 juli 2013.

artikel 1; definities
1.1 VANMOKUM Electronics BV .: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en condities. Het besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANMOKUM Electronics BV. Met geregisteerd kantoor te Amsterdam, Nederland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51916312.
1.2 Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Overeenkomst sluit met VANMOKUM Electronics BV.
1.3 Consument: een Klant als bedoeld in 1.2, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.4 Website van VANMOKUM Electronics BV .: de website van VANMOKUM Electronics BV., onder andere toegankelijk via www.stadlerform.nl.
1.5 Producten: de definitie van een voorwerp of voorwerp in de ruimste zin.
1.6 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant Producten gebruikt bij VANMOKUM BV via een VANMOKUM BV-georganiseerd systeem voor verkoop vanaf een afstand en waarbij, tot aan het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op een afstand.
1.7 Afkoelingsperiode: een termijn waarbinnen een consument de mogelijkheid heeft om de beëindiging van de koop te realiseren via het herroepingsrecht.
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om (a) Product (en) te retourneren, na ontvangst, aan VANMOKUM Electronics BV. binnen de bedenktijd en om het aankoopbedrag terugbetaald te krijgen.

Artikel 2: Algemene bepalingen
2.1 Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn mutatis mutandis van toepassing op een Consument, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten (op afstand) van VANMOKUM Electronics BV. die zijn beoogd voor de verkoop van Producten.
2.3 Eventuele inkoopvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten gesloten met VANMOKUM Electronics BV.
2.4 Ingeval een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige algemene voorwaarden volledig van kracht.
2.5 In deze algemene voorwaarden zullen de woorden ‘schriftelijk’ ook worden beschouwd als documenten die schriftelijk zijn opgesteld en elektronisch zijn verzonden, waaronder met name e-mail en documenten die per fax worden verzonden.
2.6 De inhoud van deze website en de inhoud van alle andere verklaringen van VANMOKUM Electronics BV. op internet zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. VANMOKUM Electronics BV. biedt echter geen garanties met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. VANMOKUM Electronics BV. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden die zich kunnen voordoen, noch voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie in kwestie.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 De Producten op de website van VANMOKUM Electronics BV. worden aangeboden met Productspecificaties en de prijs van het Product in Euro’s inclusief BTW. Verzendingskosten worden weergegeven vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst.
3.2 De producten aangeboden op de website van VANMOKUM Electronics BV. bevatten een zo accuraat en waarheidsgetrouw mogelijke beschrijving en / of afbeelding van het aangeboden product.
3.3 Indien de beschrijvingen en / of afbeeldingen als bedoeld in artikel 3.2 afwijken van de werkelijkheid, is VANMOKUM Electronics BV. in geen geval aansprakelijk jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde het recht zich op het Herroepingsrecht te beroepen zoals bepaald in artikel 6.1.
3.4 VANMOKUM Electronics BV. zal de Klant informatie verstrekken over het verwachte tijdstip van levering van het Product, waarbij het termijn slechts indicatief is.
3.5 Eventuele openstaande invoerrechten zijn te allen tijde voor rekening van de klant.

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst
4.1 Overeenkomsten worden gesloten nadat de Klant een aanbieding of offerte van VANMOKUM Electronics BV. heeft aanvaard en VANMOKUM Electronics BV. heeft verklaard akkoord te gaan met deze aanvaarding.
4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand indien VANMOKUM Electronics BV. begint met de levering van Producten aan de Klant nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst via de website van www.stadlerform.nl
4.3 VANMOKUM Electronics BV. is te allen tijde vrij, zonder opgaaf van reden, om niet in te stemmen met een door de klant aanvaard aanbod. In het geval dat de Klant al aan VANMOKUM Electronics BV. heeft betaald, vergoedt deze laatste dit bedrag onmiddellijk na de weigering aan de Klant.

Artikel 5: Levering
5.1 Na het sluiten van een overeenkomst, zal VANMOKUM Electronics BV. de bestelde Producten voor verzending aanbieden. De verzendkosten worden bekend gemaakt tijdens het sluiten van een overeenkomst.
5.2 Nadat een overeenkomst tussen VANMOKUM Electronics BV. en de klant tot stand is gekomen, worden de door de klant bestelde producten zo spoedig mogelijk door VANMOKUM Electronics BV. geleverd.
5.3 In het geval dat VANMOKUM Electronics BV. niet binnen dertig (30) dagen het door een consument bestelde product kan leveren, kan een consument de overeenkomst beëindigen.
5.4 VANMOKUM Electronics BV. draagt ​​het risico van levering totdat de goederen worden overgedragen aan de klant.

Artikel 6: Producten retourneren
6.1 Na ontvangst van de bestelde Producten heeft de Consument veertien (14) dagen de tijd om de goederen aan VANMOKUM Electronics BV. te retourneren, zonder opgave van reden, op basis van zijn Herroepingsrecht, op voorwaarde dat het Product ongeopend en onbeschadigd is.
6.2 Na ontvangst van het Product vergoedt VANMOKUM Electronics BV. de Consument de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen.
6.3 In het geval dat een Consument zich op zijn Herroepingsrecht beroept, zijn het risico en de kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van de Consument.
6.4 De consument is verplicht om alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en / of de verpakking te voorkomen.
6.5 Beschadigde Producten worden nooit teruggenomen door VANMOKUM Electronics BV ..
6.6 Een Consument mag zich niet beroepen op zijn Herroepingsrecht in het geval dat het bestelde product is geproduceerd in overeenstemming met de persoonlijke voorkeuren van de Consument, of in het geval dat in overeenstemming met de aard van het product, het niet kan worden teruggenomen.

Artikel 7: Garantie
7.1 De Klant is verplicht om de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. De Klant is verplicht om defecte Producten onmiddellijk na ontdekking en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen aan VANMOKUM Electronics BV. te melden.
7.2 De door VANMOKUM Electronics BV. geleverde producten worden geleverd met een garantie van twee (2) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
7.3 Indien de klachten gegrond worden verklaard door VANMOKUM Electronics BV., krijgt de klant reparaties, een vervangend product of de terugbetaling van de factuurwaarde van het product aangeboden.
7.4 De Klant heeft geen recht op de gerefereerde garantie in dit artikel in het geval dat het wordt vastgesteld dat het defect van het Product wordt veroorzaakt door toedoen van de Klant.

Artikel 8: Prijs en betaling
8.1 De Producten op de website van VANMOKUM Electronics BV. worden aangeboden met Productspecificaties en de prijs van het Product in Euro’s inclusief BTW. Verzendingskosten worden weergegeven vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst.
8.2 Alle betalingen moeten vooraf worden gedaan. Hetzij door de middelen die worden aangeboden op de Website of via een voorafgaande overschrijving op de bankrekening van VANMOKUM Electronics BV.
8.3 Onnauwkeurigheden in de facturering dienen door de Klant rechtstreeks aan VANMOKUM Electronics BV. te worden gemeld, waarna VANMOKUM Electronics BV. het bedrag zal corrigeren.
8.4 Onnauwkeurigheden in de facturering ontslaan de Klant niet van betalingsverplichtingen of andere verplichtingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.
8.5 In geval van niet-tijdige betaling door de Klant, met uitzondering van het nog openstaande bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels) rente, is hij verplicht ook de volledige vergoeding voor buitengerechtelijke en gerechtelijke inningskosten, inclusief de kosten voor advocaten, handhavingsagenten en incassobureaus.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud & intellectuele eigendom
9.1 De door VANMOKUM Electronics BV. geleverde Producten blijven eigendom van VANMOKUM Electronics BV. tot het moment dat de Klant naar behoren heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de met VANMOKUM Electronics BV. gesloten overeenkomst.
9.2 Indien VANMOKUM Electronics BV. zich beroept op het eigendomsvoorbehoud, wordt de gesloten overeenkomst in kwestie geacht te zijn beëindigd, zonder het recht van VANMOKUM Electronics BV. om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
9.3 De inhoud van de website van VANMOKUM BV, waaronder, maar niet beperkt tot: de teksten, afbeeldingen, ontwerpen, merken en domeinnamen, zijn eigendom van VANMOKUM BV en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele en industriële eigendomsrechten, bestaande onder toepasselijke wetgeving. Het is gebruikers van de website niet toegestaan ​​om de website of een deel daarvan te reproduceren, of anders deze beschikbaar te stellen zonder toestemming van VANMOKUM Electronics BV.

Artikel 10: Overmacht
10.1 VANMOKUM BV is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant in geval van belemmerende omstandigheid als gevolg van een omstandigheid die hem niet is toe te rekenen, noch ten laste van de wet komt, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde praktijk.
10.2 Tijdens de periode van overmacht kan VANMOKUM Electronics BV. de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien opschorten. In het geval dat de overmacht langer duurt dan een periode van dertig (30) dagen, hebben zowel de Klant als VANMOKUM Electronics BV. het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting tot vergoeding van de door de andere partij geleden schade.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Ingeval VANMOKUM Electronics BV. aansprakelijk wordt gehouden, is elke aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door het toepasselijke verzekeringscontract wordt vergoed. Als om welke reden dan ook geen uitkering wordt betaald onder het toepasselijke verzekeringscontract, is de aansprakelijkheid van VANMOKUM Electronics BV. beperkt tot de factuurwaarde van de bestelling.
11.2 VANMOKUM Electronics BV. is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de bepaling daarvan betrekking heeft op het verlies in de zin van deze algemene voorwaarden.
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VANMOKUM Electronics BV. te laten uitvoeren, voor zover deze aan VANMOKUM Electronics BV. kunnen worden toegerekend.
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.3 VANMOKUM BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor indirecte schade opgelopen door gebruik van door VANMOKUM BV geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade rechtstreeks kan worden toegeschreven aan opzet of grove schuld van VANMOKUM BV, haar raad van bestuur en / of of leidinggevend personeel.
11.4 VANMOKUM Electronics BV. is in geen geval aansprakelijk voor de volgende verliesposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12: Toepasselijk recht en conflicten
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VANMOKUM Electronics BV. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
12.2 VANMOKUM Electronics BV. zal proberen te reageren op klachten van een Klant met betrekking tot Producten binnen veertien (14) dagen nadat de klacht is ingediend. Indien VANMOKUM Electronics BV. niet binnen de gestelde termijn kan reageren, zal VANMOKUM Electronics BV. de Klant informeren over een nieuwe periode waarin VANMOKUM Electronics BV. de klacht zal kunnen behandelen.
12.3 De Klant en VANMOKUM Electronics BV. zullen eerst een beroep op het Hof doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.4 Tenzij de regels van dwingend recht anders voorschrijven, zal de Rechtbank Amsterdam in eerste aanleg in Nederland gerechtigd zijn kennis te nemen van de geschillen tussen VANMOKUM Electronics BV. en de Klant.